Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER

Mali Hizmetler: METİYE AVVURUR

Telefonlar: 0384 411 30 03

Faks: 0384 411 39 05

Mali Hizmetler : Dahili: 113

E - Posta: [email protected]

 

MALİ HİZMETLERİN GENEL GÖREVLERİ         

* Dosyaları yasa ve mevzuata uygun hazırlamak.

* Gelen, giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak.

* Müdürlük memurlarının özlük hakları ile ilgili tahakkukları yapmak.

* Vergi ve harçlarla ilgili ihtilatı dosyaların vergi ve idare mahkemelerinde açılan davaları takip ve savunmalarını yapmak, gerek gördüğü hallerde taraf olarak duruşmalara katılmak.

* 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunlarından doğan kamu alacaklarının kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda denetimlerini yapmak, denetim sonucuna göre gerekli tedbirlerini almak.

* Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

* İdarenin, yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

* İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

* Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

* Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

* Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

* Müdürlüğün personel ihtiyacını tespit etmek, personelin tayini için gereken girişimi yapmak, müdürlük personeline hizmet içi eğitim yaptırmak.

* Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak.

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905